innovatie & biobased producten

Onze economie brengt nu nog voor het overgrote gedeelte producten en diensten voort met behulp van fossiele grondstoffen, die na hun ‘economische’ of ‘technische’ levensduur niet of nauwelijks worden hergebruikt. De overstap naar een economie gebaseerd op steeds hernieuwbare bronnen vraagt het ontwerpen en maken van geheel nieuwe producten. De papierindustrie is bij uitstek geschikt voor een dergelijke overstap: papier is immers al een ‘biobased’ product, waarbij cellulose de groene grondstof is, die in de vorm van hout of oud papier wordt verwerkt.

Omdat papierproductie zowel veel water als veel energie vraagt, bestaat er binnen de industrie al een jarenlange traditie van duurzame omgang met water en energie.

Op de locatie van Parenco kan op termijn een transitie plaats vinden, waarbij het bestaande productieproces van papier maken wordt uitgebreid met andere activiteiten die het verder verduurzamen van de energievraag en het maken nieuwe biobased grondstoffen resp. halffabricaten en producten mogelijk maken. Biomassa zoals hout en bijvoorbeeld (berm)gras, alsook zijstromen uit de huidige papierproductie kunnen worden omgezet in celluloserijke stromen. Uit deze cellulose houdende (zij)stromen kunnen vervolgens met behulp van ondermeer nieuwe enzymtechnologie industriële suikers worden geproduceerd. Dergelijke industriële suikers kunnen op hun beurt weer worden omgezet in nieuwe producten. Verschillende reststromen van bovengenoemde processen kunnen ten slotte worden omgezet in energie in diverse vormen.

Parenco wordt ondersteund door de provincie Gelderland, waardoor momenteel de eerste stappen worden gezet in een studie door Royal Haskoning-DHV naar de mogelijkheden op de locatie Parenco. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Biorefinery Campus, waarmee ook verbindingen worden gemaakt met de aanwezige infrastructuur en kennis in de regio Wageningen.

In het kader van verdere verduurzaaming van het energiegebruik wordt tevens onderzoek uitgevoerd door IF technology naar Ultra Diepe Geothermie. (EGS)  Door toepassing van dergelijke technieken kan de energiewinning voor Parenco zodanig gaan gebeuren, dat CO2 neutraal papier gemaakt kan worden. Geothermie als duurzame energiebron sluit aan bij de Green deal tussen de Provincie Gelderland en het Ministerie EL&I om de energievraag in de provincie verder te verduurzamen.